ขอเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน เวลาเป็นของมีค่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อผู้สูงอายุ

ดอกลำดวนเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ มูลนิธิชีวิตพัฒนาฯเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุแบบมีกายานามัย จิตตานามัย และชีวิตานามัย ขอเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน เวลาเป็นของมีค่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการโครงการต่างๆเพื่อผู้สูงอายุ (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้)